Àmbits d’especialitat

.1

homicidi i lesions. maltractament.

.2

coaccions i amenaces. detenció il·legal i seGREST.

.3

integriTAT moral: veXacions I torturEs.

.4

abÚSI agreSsió sexual. violació. aSSETJAMENT sexual.

.5

injuriEs I calumniEs.

.6

abandONAMENT de famÍlia I impagAMENT de pensiOnS.

.7

FURT. robATORI AMB fORÇA o AMB violÈncia I/o intimidació.

.8

estafa. apropiació indeGUDA. adminsitració deslLeIal.

.9

alçament de benes. insolvències punibles.

.10

daNYS materials. deliCTES informÀtics.

.11

receptació O blanqueIG de capitals.

.12

contra dRETS deLS trEBALLADORS I eSTRANGERs.

.13

protecció medi ambient I animals domÈstics.

.14

saluT pública: tráfic de drogUEs

.15

conducció temerÀria. alcoholÈmia. excÉS DE velOciTAT.

.16

falseTAT documental usurpació ESTAT civil

.17

TRENCAMENT de condeMNA o meSURA cautelar

.18

desobediÈncia. atentaT a la autoriTAT.

.19

grups I organizacions criminals

.20

denÚncia falsa. fals testimoni.

Jurisdiccions y Tribunals

juTJATS de instrucció

juTJAT de lo penal

audiÈncia provincial

audiÈncia nacional

tribunal suprem

juTJAT de menors