Especialitats procedimentals

Petició ordre de PROTECCIÓ

Petició davant el jutge de, entre altres, mesures d’allunyament i prohibició de comunicació, durant la tramitació de l’assumpte

INTERPOSICIÓ DE DENúNCIA

Assessorament jurídic des del minut zero, assistint a la víctima a la comissaria de policia.

MEsures CAUTELARs CIVILS

Sol·licitud de mesures cautelars civils de forma urgent, atribució de l’habitatge comú o guàrdia i custòdia dels menors.

ViA PENAL

Continuació de la tramitació de procediment penal contra el presumpte agressor davant el Jutjat de Violència sobre la Dona.

ViA CIVIL

Interposició de demanda judicial davant del mateix jutge que tramita l’assumpte penal.

VIOLèNCIA DOMèSTICA

No solament derivats de l’masclisme, sinó també entre parelles de el mateix sexe, ascendents, descendents, germans, etc.

Àmbit d’aplicació

.1

maltraCTAMENT habitual

.2

insults I veXacions

.3

lesions lLEUS I GREUS

.4

amenaCES I coaccions

.5

agresions sexuals