Protecció infància

Divendres passat es va aprovar al Congrés dels Diputats la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i l’adolescència davant de la violència, modificació que ja es venia reclamant des de la publicació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere, i que en gran manera s’ha vist impulsada per la presentació de 500.000 signatures per part de l’organització Save the Children l’abril passat.

Aquesta llei, modifica de forma transversal la regulació i la protecció de la infància des de la perspectiva civil, penal i administrativa. Ens centrarem en la perspectiva penal, i en concret en el present article analitzarem els canvis i adaptacions que ha patit el procediment penal per garantir els drets de la infància, deixant la perspectiva punitiva per analitzar-lo en el proper article.

AMPLIACIÓ GENERAL DEL TERMINI PER PRESENTAR COM ACUSACIÓ PARTICULAR

S’amplia per a totes les víctimes i perjudicats (ja fossin menors o no) en què poden decidir presentar-se amb advocat en el procediment, exercint l’acusació particular.

Un dels drets que té tota víctima és a presentar-se com acusació davant el Jutjat, amb advocat que la representi, dret que és possible que no s’exerciti en un primer moment, a l’interposar la denúncia, però que un cop passat el temps i es han assimilat millor els fets, la víctima decideix estar plenament present en el procediment penal obert.

La novetat consisteix a recollir el que la pràctica i la jurisprudència ja venia fent, i és el fet d’admetre, ara sense discussió, la possibilitat d’acudir amb advocat fins al moment abans de l’Judici, però en aquest cas, no podrà fer-se una acusació diferent de la que el fiscal hagi realitzat.

OBLIGACIÓ DE DENUNCIAR I DE DECLARAR QUAN LA VÍCTIMA SIGUI menor d’edat

S’elimina la dispensa que fins ara tenien determinats parents propers de l’investigat: CÒNJUGE, PARELLA, ascendents, descendents I GERMANS; que els permetia no “inculpar” al seu familiar en el procés.

En concret s’elimina aquesta excepció en aquells supòsits en què la VÍCTIMA SIGUI MENOR D’EDAT O UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT NECESSITADA D’ESPECIAL PROTECCIÓ.

Obligació de denunciar:

  • Delictes contra la vida, delictes de lesions molt greus (pèrdua o inutilitat membre principal o no principal),
  • Delicte de maltractament habitual (violència de gènere / domèstica)
  • Delicte contra la llibertat, llibertat o indemnitat sexual o de tràfic d’éssers humans

Obligació de declarar com a testimoni:

  • Si el testimoni té la guarda o representació legal de la víctima menor d’edat
  • Delictes greus i el testimoni sigui major d’edat
  • El testimoni no pugui comprendre la dispensa
  • Hi hagi estat part en el procediment com a acusació particular
  • Hi hagi acceptat declarar anteriorment

DECLARACIÓ JUDICIAL DEL MENOR D’EDAT, PROVA PRECONSTITUIDA

Es potencia la presa de declaració de menors d’edat com a prova preconstituïda, és a dir, que no serà necessari que torni a declarar el dia de el Judici, evitant-se així el fenomen de la doble victimització. Ara es recull amb detall el procediment a seguir perquè no es vegin vulnerats els drets dels investigats, garantint-se la presència del seu lletrat, i si més no, la citació o comunicació a l’propi investigat.

Li declaració es registrarà en suports digitals per possibilitar la seva reproducció en el futur Judici.

S’estableix a més, l’obligatorietat de realitzar la declaració de l’menor de 14 anys com a prova preconstituïda quan s’investigui la comissió de determinats delictes greus.

MESURES CAUTELARS DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA

S’inclouen dins de les mesures previstes dins de l’ordre de protecció, s’afegeix la suspensió de la pàtria potestat, ampliant-se també les mesures de protecció als fills de la víctima.

Es recull a més la necessitat de privar de el règim de visites establert si el menor ha presenciat, patit o conviscut amb els actes de violència, llevat que, de forma justificada, basant-se l’interès d’el menor i prèvia avaluació paternofilial, s’acordi el contrari.

A Barcelona, a 7 de juny de 2021, per Kilian Álvarez Sáez