En aquest post continuem analitzant les reformes introduïdes per la  Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i l’adolescència davant de la violència, ara des de la perspectiva punitiva del dret penal substantiu. Podeu accedir a l’anterior post al següent enllaç.

Podem diferenciar dues classes de mesures per a la protecció de la infància, les que s’apliquen de forma genèrica a tots els delictes i determinades agreujaments específiques per a determinats fets delictius.

MESURES GENERALS PER A LA PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA

 • S’amplien els supòsits per sol·licitar la inhabilitació de l’autor de l’delicte per càrrec, ocupació o professió, incloent-se a més les activitats no retribuïdes. Habilita el jutge a aplicar aquesta mesura de manera parcial per a les concretes activitats de la professió on hi hagi contacte amb menors.
 • S’afegeix dins dels delictes pels quals es pot sol·licitar mesura d’allunyament, els delictes contra les relacions familiars (inclou sostracció de menors, impagaments de pensions, abandonament de menors, etc.)
 • S’afegeixen l’obligatorietat de realitzar per al condemnat cursos de resolució pacífica de conflictes o parentalitat positiva, en determinats supòsits.
 • Perdó de l’ofès menor d’edat no causa efectes extintius de la responsabilitat penal en els delictes lleus.

AMPLIACIÓ TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ

Una mesura que es venia reclamant socialment des de fa temps és la dilatació dels terminis de prescripció en casos de delictes sexuals. El legislador ha pres la decisió, en lloc d’ampliar amb caràcter general els terminis d’aquests delictes, de retardar l’inici de la prescripció fins a arribar a determinada edat la víctima menor d’edat.

 • ALS 18 ANYS D’EDAT: Avortament, lesions, contra la llibertat, contra la integritat moral, contra la intimitat, inviolabilitat de domicili i relacions familiars
 • ALS 35 ANYS D’EDAT: Temptativa d’homicidi, lesions que causen inutilitat d’un òrgan o membre, delicte de maltractament habitual, contra la llibertat i indemnitat sexual i tràfic d’éssers humans

S’amplia de manera gairebé generalitzada l’inici de la prescripció a la majoria d’edat de la víctima menor, dilatant-se encara més, fins als 35 anys, en casos d’especial sensibilitat i afectació psicològica per a les víctimes.

CAS GENERAL AGREUJANT MOTIUS DISCRIMINATORIS

S’afegeix com a agreujant per a tots els delictes, que el fet s’hagi comès per motius de discriminació per raó d’edat.

Aprofita el legislador per incloure com a agreujant haver comès el fet per motiu de aporofobia (por / odi persones pobres).

AGREUJAMENT DETERMINATS DELICTES

Entre d’altres, s’han modificat els següents delictes

 • HOMICIDI
  • Privació de la pàtria potestat obligatòria, en cas de cometre un delicte d’homicidi contra l’altre progenitor del menor.
  • Privació de la pàtria potestat obligatòria, en cas de cometre un delicte d’homicidi contra un altre fill menor (germà de la víctima)
 • LESIONS
  • S’estableix la mesura de llibertat vigilada posterior a el compliment de la pena, si es comet un delicte de lesions de Violència de Gènere / Domèstica. S’expandeix l’ús d’aquesta mesura que es venia utilitzant en delictes on el risc de reiteració, com passava amb els delinqüents sexuals
 • AGRESSIÓ SEXUAL
  • S’afegeix com a circumstància agreujant el prevaliment d’una situació de convivència, a més de superioritat i parentiu que ja estaven recollides
 • REVELACIÓ DE SECRETS
  • No precisa denúncia de la víctima menor d’edat.
 • SOSTRACCIÓ DE MENORS
  • S’afegeix la sostracció del progenitor custodi del menor sense el consentiment de l’altre, conducta abans impune, ja que només era perseguible el trasllat sense el consentiment de la persona que tingués la custòdia.

A Barcelona, a 14 de juny de 2021, per Kilian Álvarez Sáez