condemna preso

A l’article d’avui abordarem una difícil situació, tant per al client com per al seu lletrat, i és quan un procediment penal acaba de la pitjor manera per a l’acusat, amb una sentència condemnatòria de presó. Quines opcions tenim? Heu d’entrar en un centre penitenciari? Quina és la data per ingressar? Aquestes són alguna de les preguntes que com a condemnats se’ns poden venir al capdavant, i abans de respondre hem de conèixer l’estat de l’expedient i la condemna que ha estat imposada.

RECURSOS CONTRA LA SENTÈNCIA

El primer de tot que ens hem de plantejar és la possibilitat de presentar un recurs d’APEL·LACIÓ davant la Sentència, on, sense tornar a repetir el Judici, un òrgan superior (AUDIÈNCIA PROVINCIAL o TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA) revisarà la Sentència i els motius de recurs del apel·lant.

La segona instància penal és un dret reconegut al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que Espanya va ratificar l’abril de 1977, que estableix el dret de qualsevol persona condemnada per un delicte a què, tant la decisió condemnatòria, com la pena imposada, es sotmetin un tribunal superior.

A més, el recurs d’APEL·LACIÓ és un recurs ordinari, fet que suposa que no hi ha uns motius taxats per interposar-lo i, per tant, es podrà debatre en la seva totalitat la decisió condemnatòria.

Per això és sempre recomanable, i fins i tot imprescindible, interposar aquest recurs per tal de poder obtenir una resolució més favorable al nostre client.

MENTRE ESTIGUI PENDENT LA RESOLUCIÓ DEL RECURS NO ES PODRÀ EXECUTAR LA PENA DE PRESÓ, per la qual cosa no només ens permetrà lluitar contra la resolució condemnatòria, sinó que donarà al client més temps.

El mateix succeiria amb el recurs de CASSACIÓ  (davant del TRIBUNAL SUPREM), no obstant això, aquest recurs és extraordinari i per tant els motius per a la seva admissió són absolutament restringits, cosa que afecta de forma significativa la viabilitat del mateix, havent de ser el lletrat qui assessori sobre el cas concret. Hem de tenir en compte el sobrecost que suposa plantejar aquest recurs en relació amb les possibilitats d’èxit, però en qualsevol cas serviria per demorar l’entrada a la presó.

INDULT

Un cop la Sentència sigui ferma, ja sigui per haver esgotat els recursos o no haver-los plantejat, hi ha la possibilitat de plantejar la sol·licitud d’indult davant del Ministre de Justícia.

L’indult es tracta d’una facultat completament discrecional i sense necessitat de justificació per part del Govern, i no hi ha garanties algunes al fet que aquesta petició sigui resulta positivament. És més, la qüestió jurídica prendrà menys importància que la situació personal del condemnat.

Hem d’afegir que la presentació d’indult per si mateixa no suposarà una paralització de l’execució de la condemna (i de l’ingrés a la presó) i aquesta és una facultat potestativa del Tribunal i depenent d’òrgan davant el qual ens trobem serà més favorable o menys a la suspensió de l’execució durant la tramitació de l’indult.

“Si hi hagués petició d’indult, i el jutge o el tribunal hagués apreciat en resolució fundada que pel compliment de la pena pot resultar vulnerat el dret a un procés sense dilacions indegudes, en suspendrà l’execució mentre no es resolgui sobre la petició formulada.

També el Jutge o Tribunal pot suspendre l’execució de la pena, mentre no es resolgui sobre l’indult quan, si és executada la sentència, la finalitat d’aquest pot resultar il·lusòria.”

Art. 4.4 Codi Penal

Per tant, s’ha de valorar novament el risc que no suspenguin l’execució juntament amb els costos que això suposa i les possibilitats d’èxit d’aquesta petició.

SUSPENSIÓ DE LA PENA DE PRESÓ

Aquesta pot ser una solució a aplicar i valorar fins i tot abans de la condemna. No obstant això, estarem limitats que la condemna es trobi dins d’un dels supòsits establerts al Codi Penal per sol·licitar la suspensió de la pena.

El fonament és el mateix en totes les situacions, cosa que atorga un cert marge de discrecionalitat al Jutge o Tribunal: PRONÒSTIC FAVORABLE DE REINSERCIÓ, és a dir, de no cometre nous delictes en un futur. Per això es valorarà:

“Per adoptar aquesta resolució el jutge o tribunal valorarà les circumstàncies del delicte comès, les circumstàncies personals del penat, els seus antecedents, la seva conducta posterior al fet, en particular el seu esforç per reparar el dany causat, les circumstàncies familiars i socials, i els efectes que es pugui esperar de la pròpia suspensió de l’execució i del compliment de les mesures que siguin imposades.”

En qualsevol dels supòsits es condicionarà la no execució de la condemna que, en un termini de 2 a 5 anys, no es cometi cap delicte per part del condemnat, sinó que serà causa de revocació de la condemna.

SUSPENSIÓ ORDINÀRIA

  1. Còmput total de la pena o penes de presó (si n’hi hagués més d’una condemna) no sigui superior a dos anys (dos anys) “justos” sí que permeten demanar la suspensió).
  2. Sigui reu primari, és a dir, manca d’antecedents penals, i no es tenen en compte els delictes imprudents i els lleus o antecedents cancel·lats.
  3. Fer front al pagament de les responsabilitats civils derivades del delicte. No suposa obligatòriament el total pagament, dependrà de les circumstàncies econòmiques del condemnat i la voluntat de fer-se càrrec del deute esmentat.

SUSPENSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  1. Penes individualment no superin els 2 anys, encara que el seu còmput sí que ho faci.
  2. No sigui reu habitual (no tres o més delictes en 5 anys de la mateixa classe)
  3. Fer de la mateixa manera davant les responsabilitats civils
  4. Complir amb una prestació establerta pel tribunal: habitualment pagament duna multa o treballs en benefici de la comunitat.

SUSPENSIÓ EN CAS D’HAVER-SE COMÈS EL DELICTE A CAUSA D’ADDICIÓ A DROGUES

  1. Penes no superiors a 5 anys de presó
  2. Trobar-se en deshabituació o haver superat en un centre homologat
  3. Fer front igualment a la responsabilitat civil.

INGRÉS A PRESÓ

Si tampoc no ha estat aplicable la suspensió de la pena s’hauran esgotat totes les vies per evitar l’ingrés a la presó, però això no implica que no es pugui complir a pena de la manera més beneficiosa, és a dir, amb la menor reclusió possible.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar el tercer grau penitenciari inicial: sortides de cap de setmana i sortides entre setmana per acudir al lloc de treball (només anar al centre a dormir).

Aquesta possibilitat, encara que viable, pot suposar un ingrés de fins a 2 mesos al centre penitenciari en règim ordinari fins que es dugui a terme la classificació.

Com a novetat a Barcelona (ja que a la resta d’Espanya fa més temps d’aplicació) hi ha la possibilitat d’aconseguir aquesta classificació en tercer grau des de fora, abans d’ingressar al centre penitenciari. D’aquesta manera i si es compleixen els requisits establerts, ja es faria l’ingrés sabent que tenim concedit el tercer grau i seria qüestió de dies que es portés a terme, evitant que el condemnat passi el més temps a la presó del necessari.

Per últim us deixem el enllaç a l’últim artícle sobre al reforma del només sí és sí.

Categories: