REDUCCIÓN CONDEMNA

En el present article tractarem d’explicar-te com reduir la condemna en els casos de tràfic de drogues. En l’art. 368 del Codi Penal es regula i castiga el delicte de tràfic de drogues, substàncies tòxiques o estupefaents i ho fa de la següent forma:

“Els que executin actes de cultiu, elaboració o trànsit, o d’una altra manera promoguin, afavoreixin o facilitin el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, o les posseeixin amb aquells fins”

No solament es condemna el cultiu o el tràfic en sentit estricte, sinó que es condemnarà d’igual manera qualsevol conducta que “afavoreixi” el consum d’aquestes substàncies, amb tota l’amplitud que pot ser interpretada aquesta expressió.

A més de l’anterior, també es condemna la mera possessió, sí. Cal desmentir la faula pel qual es creu que el comprador està exempt de tota culpa, perquè si el Tribunal considera que està destinada al tràfic, també serà objecte de condemna. Aquest tema el tractarem en un futur article.

PENES PER TRÀFIC DE DROGUES

I no és que estiguem parlant de condemnes mínimes o multes, sinó amb penes de presó que en molts casos comporten l’ingrés a la presó. Vegem:

  • Si la droga és un derivat del cànnabis (haixix o marihuana) es contempla una condemna d’1 a 3 anys de presó i multa pel doble del valor de la droga.
  • Si és qualsevol altra substància (cocaïna, heroïna,…) la condemna es dispara dels 3 a 6 anys de presó i multa del triple del valor de la substància.

Com és sabut, si es manquen d’antecedents penals, per una condemna menor a 2 anys, el més habitual és el no ingrés a presó amb una sèrie de condicionants, però com amb les penes que presenten aquests delictes és molt fàcil o fins i tot obligatori, superar aquestes xifres i per tant haver de complir la pena amb ingrés a la presó.

REDUIR CONDEMNA TRÀFIC DE DROGUES

No obstant això, és possible aplicar una pena atenuada a tots dos supòsits quan ens trobem davant la següent situació:

“No obstant això el que es disposa en el paràgraf anterior, els tribunals podran imposar la pena inferior en grau a les assenyalades en atenció a l’escassa entitat del fet i a les circumstàncies personals del culpable”

Això suposa reduir la condemna de 6 mesos a 1 any (en el cas del cànnabis) i d’1 any i 6 mesos a 3 anys (en la resta de casos). Així obtenim la seguretat (en el primer cas) i la possibilitat (en el segon) que fins i tot en cas de condemna no s’haurà d’ingressar en el centre penitenciari.

Aquesta figura el que cerca és reduir la condemna al denominat “l’últim graó del trànsit” i es va idear en un inici per a aquells supòsits en què la venda de droga es realitza per a finançar el propi consum del venedor.

REQUISITS

I com veiem, es posarà en dubte 2 aspectes fonamentals:

  • Les circumstàncies personals del culpable -menor culpabilitat- es refereixen a situacions, dades o elements que configuren el seu entorn social i individual, els seus antecedents, la seva condició o no de toxicòman, la seva edat, el seu grau de formació, la seva maduresa psicològica, el seu entorn familiar, les seves activitats laborals, el seu comportament posterior al fet delictiu i les seves possibilitats d’integració en el cos social.
  • Quan la gravetat de l’injust presenta una entitat tan nímia que ho acosta al límit de la tipicitat, l’aplicació del subtipus atenuat no està condicionada a la concurrència expressa de circumstàncies personals favorables del culpable, bastant en aquests supòsits amb què no consti circumstància alguna desfavorable.

Quant a la circumstància que no ens trobem davant la primera condemna d’aquest tipus, i per tant, s’agreugi per reincidència, això tampoc ha de ser obstacle per a aplicar aquesta figura excepte en aquells casos en què es consideri que l’acusat ha fet de la venda de droga el seu “modus vivendi”, el seu mitjà de vida.

En el cas que no sigui aplicable aquesta figura també podem intentar sol·licitar l’atenuant genèric d’haver comès el delicte a causa de l’addicció a les substàncies, o en el pitjor dels casos, sol·licitar la suspensió de fins a 5 anys de condemna per a aquelles persones addictes i que es trobin en rehabilitació.

A Barcelona, a 27/10/23 per Kilian Álvarez Sáez

Categories: